Accept af Betingelser for brug

 

Disse vilkår for brug regulerer din adgang til og brug af dette site. Ved at tilgå eller bruge dette websted accepterer du at være bundet af disse Vilkår for Anvendelse og eventuelle supplerende retningslinjer, restriktioner eller regler, der kan være sendt i forbindelse med bestemte sektioner eller tjenesteydelser af dette websted. Alle sådanne yderligere sendt retningslinjer, restriktioner, eller regler hermed er indarbejdet ved henvisning i disse brugsvilkår.

 


Nordic Digital Lab V/Jan Rasmussen forbeholder sig retten til at ændre på dette websted og disse Vilkår for brug til enhver tid uden forudgående varsel. Du bør gennemgå disse Vilkår for brug, hver gang du åbner hjemmesiden.

 


Du accepterer også, at vi kan give alle juridiske og meddelelser til dig elektronisk ved at lægge dem på vores hjemmeside eller på vores valg, ved at sende en e-mail til den e-mail-adresse, du har givet os, da du registrerede på vores hjemmeside. Du kan trække dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra os ved at kontakte kundeservice.
Men hvis du trækker dit samtykke modtage vores kommunikation elektronisk, skal du ophøre med din brug af din konto.

 


 

Generelt

 

Anvendelse:
De generelle betingelser, der er beskrevet nedenfor, vil være gældende, medmindre de er blevet ophævet af anden skriftlig aftale parterne imellem. Dette er gældende uagtet, hvad køber måtte have skrevet i sin ordre eller godkendelse og uagtet specielle betingelser fremstillet af køber, for eksempel i købers generelle indkøbsbetingelser.
Indgåelse af aftale:
Købsaftalen er indgået, når der er indgået en bindende aftale mellem parterne enten ved underskrift eller godkendelse af ordrebekræftelse på email.
Priser:
Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. Der tages til enhver tid forbehold for fejl i priser.
Tilbud:
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og lignende er omtrentlige og kun bindende for Nordic Digital Lab, såfremt skriftlig aftale herom foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende 1 uge fra tilbudsdato.
Afbestilling og ændringer:
Køber kan ikke annullere eller ændre en ordre, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Levering:
Nordic Digital Lab forbeholder sig ret til at dellevere og delfakturere. Leveringstidspunktet er det tidspunkt hvor alle de produkter, der er angivet i ordrebekræftelsen, er leveret. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid.
Forsendelse:
Ved ordrer til forsendelse, sker forsendelsen, hvor andet ikke er aftalt, for købers regning og risiko. Forsendelsen sker på den for Nordic Digital Lab enkleste måde. Forsendelsesomkostninger debiteres særskilt, med det for tiden gældende beløb. Ønskes transport på særlig måde, skal dette angives i ordren. Meromkostninger ved sådan særlig forsendelse, påhviler køber. Nordic Digital Lab transportrisiko ophører under alle omstændigheder ved varesendingens aflevering til fragtfører. Transportsikring tegnes kun på købers instruktion og da for dennes regning. I tilfælde af transportskade skal køber snarest muligt anmelde skaden til fragtfører.
Betaling:
Alt salg er netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. Såfremt aftalte betalingsbetingelser overskrides, forfalder alle udestående fordringer straks til betaling. Såfremt der ikke betales netto kontant, men f.eks. afdragsvis, abonnement eller lignende vil en overskridelse af betalingsfristen eller misligholdes af kontrakten medføre, at hele restgælden eller kontrakt værdien straks er forfalden til betaling. Hvis betalingsfristen overskrides, har sælger ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,-. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning.
Reklamation:
Såfremt det leverede er behæftet med fejl og mangler, skal køber uopholdeligt underrette Nordic Digital Lab skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse. I modsat fald fortabes retten til at gøre pågældende forhold gældende. Se i øvrigt garantibestemmelser.
Force majeure:
De følgende omstændigheder vil undtage Nordic Digital Lab fra ansvar, hvis de forhindrer opfyldelse af aftalen eller gør udførelse unødvendig besværlig. Der er tale om force majeure, hvis Nordic Digital Lab helt eller delvist er afskåret fra at opfylde sine leveringsforpligtelser på grund af for eksempel krig, oprustning, civil uro, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelser, blokader, lockouts, mangel på leverandører af råvarer og/eller underleverandører, brand, edb-virus eller anden ødelæggelse af Nordic Digital Lab’ produktionsapparat og enhver anden ekstraordinær hændelse, som måtte forhindre eller begrænse Nordic Digital Lab’ normale produktion, og som Nordic Digital Lab ikke var klar over på tidspunktet for ordremodtagelsen. Nordic Digital Lab’ undtagelse for ansvar er ensbetydende med, at Nordic Digital Lab straks underretter køber om, enhver form for force majeure inklusive årsag og tid forhindringen forventes af tage. Hvis forsinkelsen, som et resultat af force majeure, forventes at vare længere ed 30 dage, har såvel Nordic Digital Lab som køber ret til at opsige aftalen inden tre dage fra meddelelsen, uden at en sådan opsigelse kan anses for at være et brud på aftalen.
Garantibestemmelser:
Nordic Digital Lab er forpligtet til at afhjælpe fejl i det leverede produkt i 12 måneder efter leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet i den skriftlige aftale mellem parterne. Såfremt der er tale om udvikling af software vil fejl, som er meldt til Nordic Digital Lab inden 30 dage efter leveringstidspunktet blive rettet uden unødigt ophold. Fejl der er meldt til Nordic Digital Lab senere end 30 dage vil blive rettet for købers regning, medmindre andet er angivet i den skriftlige aftale mellem parterne. Ændrer kunden, uden Nordic Digital Lab’ skriftlige accept, i systemer, software, opsætning eller dokumentation, bortfalder samtlige garantier med øjeblikkeligt varsel. Garanti på Hardware påhviler den enkelte producent og er Nordic Digital Lab uvedkommende.
Ansvar:
Nordic Digital Lab’ ansvar i tilfælde af fejl fra Nordic Digital Lab’ side begrænses til afhjælpning af disse fejl. Nordic Digital Lab kan i intet tilfælde belastes for købers driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer. Må køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af Nordic Digital Lab’ forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles Nordic Digital Lab, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre Nordic Digital Lab ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået. Nordic Digital Lab’ direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligholdelse af en indgået ordre dækkes af køber. Nordic Digital Lab påtager sig intet ansvar for lovligheden af de aftalte ydelser, f.eks. for indhold på hjemmesider, herunder om dette strider mod andres/tredjemands rettigheder og lignende.
Tavshedspligt:
Hver af parterne og disses personale skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med samarbejdet omhandlede leverancer, tjenesteydelser m.v. Dog kan Nordic Digital Lab i sit salgsarbejde benytte sig af den anden part som reference uden yderligere aftale.
Tvister:
Enhver uoverensstemmelse afgøres endelig og med bindende virkning efter dansk rets regler ved domstolene i København. Der opretholdes fuld gensidig fortrolighed mellem parterne omkring uoverensstemmelser og tvistigheder